Jaz

Author's details

Date registered: 20. 11. 2012

Latest posts

  1. Dan učiteljev, 5. oktober 2021 — 4. 10. 2021
  2. PROTI POLITIZACIJI JAVNIH VRTCEV IN ŠOL V SLOVENIJI — 4. 10. 2021
  3. MIZŠ dolžno zaščititi zaposlene — 4. 10. 2021
  4. Glavni odbor o perečih vprašanjih — 8. 9. 2021
  5. Stiske ob začetku šolskega leta — 28. 8. 2021

Author's posts listings

Sestanek sindikalnih zaupnikov OO Velenje

Video sestanka sindikalnih zaupnikov in zaupnic našega območja se je udeležil tudi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ki je prisotne seznanil s sindikalnimi aktivnostmi in z neobstojem socialnega dialoga pri sprejemanju PKP7. Sviz in drugi sindikati ostro nasprotujejo nameri vlade, da zamrzne dvig minimalne plače.

Kako okrepiti učiteljski poklic

Vsaka štiri leta ETUCE (Evropski sindikalni odbor za izobraževanje) izpelje svojo konferenco, na kateri razpravlja in odloča o prioritetah in politikah, načelih delovanja in programu za prihodnje štiriletno obdobje, sprejema poročilo o aktivnostih, finančno poročilo in finančni načrt, izvede pa tudi volitve predsednika, podpredsednikov (šestih; ti skupaj s predsednikom in evropskim direktorjem sestavljajo t. i. Bureau oziroma izvršilni odbor ETUCE) ter članov odbora (v njem ima vsaka država po enega predstavnika, srečuje se dvakrat letno). Poudarek vsakokratnih konferenc je vprašanje vloge sindikatov v izobraževanju pri reševanju izzivov, pomembnih za prihodnost Evrope.

Tokratna konferenca ETUCE bo izvedena 1. in 2. decembra, zaradi znanih razlogov – in prvič v zgodovini – pa zgolj kot virtualni dogodek. Delegati iz organizacij, članic ETUCE-ja, ki predstavlja več kot 11 milijonov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bodo razpravljali o množici vprašanj, povezanih s preštevilnimi izzivi sodobnega časa in trenutnih okoliščin, in sprejemali pomembne odločitve. Izpeljane bodo, kot omenjeno že uvodoma, tudi volitve vodstvenih organov ETUCE. Za članstvo v izvršilnem odboru se poteguje tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je član ETUCE Bureau-ja že v aktualnem iztekajočem se mandatu.

Kriza, povezana z boleznijo COVID-19, močno pri-zadeva naš vsakdanjik in naša življenja, delo in vzgojno-izobraževalne sisteme na splošno. V izobraževalnem sektorju je aktualna globalna kriza zgolj zaostrila in v ospredje porinila težave in izzive, ki so obstajali že davno pred tem. Govorimo o naraščajoči neenakosti, zmanjševanju javnih vlaganj v sistem, privatizacijo in uvajanje tržnih mehanizmov, ki spodkopavajo kakovost izobraževanja. Na udaru sta tudi socialno partnerstvo in socialni dialog, očitno je pomanjkanje celovitih pristopov do vprašanj uvajanja novih tehnologij in digitalizacije v izobraževanju, vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni v vrtcih in šolah pa so se zaradi trenutnih razmer znašli pod številnimi pritiski in v stiskah.

Tokratna konferenca je priložnost za organizacije, članice ETUCE, za razprave in sprejem strategij o tem, kako se spoprijeti z obstoječimi in prihodnjimi izzivi učiteljskega poklica. Delegati bodo opredeljevali načine, na katere lahko sindikati s področja vzgoje in izobraževanja sodelujejo pri uveljavljanju družbenih sprememb, zlasti na najpomembnejših področjih (okoljsko skladen trajnostni razvoj, aktivno demokratično državljanstvo, enakost in vključenost). Za sprejem na konferenci je pripravljena resolucija, ki se nanaša na zavezanost sindikatov, da se dejavno vključijo v uveljavljanje družbenih sprememb, ki temeljijo na pravičnosti, enakih možnostih, kakovostnem izobraževanju in močnem socialnem dialogu. Resolucija se dotika potrebe po ohranjanju sindikalnih aktivnosti in boja za temeljna načela demokracije, solidarnosti, enakosti, trajnosti in spoštovanja sindikalnih ter človekovih pravic, še zlasti v okoliščinah pandemije ter ozračju neoliberalnih politik in nacionalističnih diskurzov, katerih poglavitni cilj je razdvajanje.

Na ETUCE-jevi konferenci bodo nastopili tudi številni priznani govorci, med njimi Maryia Gabriel, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, Vivianne Hoffmann, namestnica generalnega direktorja Direktorata Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, dr. Stefanie Hubig, predsednica sveta ministrov za izobraževanje nemških zveznih dežel, in in David Edwards, generalni sekretar Izobraževalne internacionale (Education International).

Sklepi strokovnega sveta za splošno izobraževanje

V četrtek, 19. novembra 2020, je potekala 210. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (SSSI), ki mu predseduje dr. Kristijan Musek Lešnik. SSSI je vseh 15 sklepov sprejel soglasno, med drugim tudi sklep, s katerim ministrstvu za izobraževanje predlaga, da šole v času izvajanja pouka na daljavo praviloma ne bi ocenjevale znanja. Z MIZŠ so sporočili, da je ministrica že »dala navodila za pripravo strokovnih predlogov in rešitev za realizacijo« omenjenega in drugih sklepov.

Strokovni svet ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlaga, »da se v času izvajanja šole na daljavo praviloma ne ocenjuje znanja, pač pa izvaja izključno preverjanje znanja s kakovostno povratno informacijo, pri čemer se daje prednost ustnemu in rokopisnemu preverjanju ali drugim načinom preverjanja, ki so primerni za posamezen predmet, razen tam, kjer učitelji uporabljajo za posamezen šolski predmet načine in metode ocenjevanja, primerne za spremljanje znanja, pridobljenega v času pouka na daljavo in v skladu z učnim načrtom«.

SSSI predlaga tudi, da bi letošnje šolsko leto namesto dveh izvedli kot eno ocenjevalno obdobje, predlaga tudi »normativno ureditev potrebnega števila ocen v letošnjem šolskem letu glede na aktualne razmere«, kar bi verjetno pomenilo manj ocen.

Med petnajstimi sprejetimi sklepi je tudi poziv vladi, naj se »v skladu z epidemiološkim položajem« čim prej začne vračanje otrok v vrtce in šole. Pri tem naj se prioritetno vračajo učenci od prvega do petega razreda osnovne šole ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, učenci v programih s posebnimi potrebami in druge skupine ranljivih učencev. Predlaga tudi vračanje otrok v glasbene šole, ko gre za individualni pouk. Na splošno svet vlado poziva, naj se pri sprejemanju ukrepov upoštevajo dolgoročna tveganja na področju znanja zaradi okrnjenega poteka pouka.

Na ministrstvu za izobraževanje so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da se je ministrica Simona Kustec s predlaganimi sklepi seznanila in že dala navodila za pripravo strokovnih predlogov in rešitev za uresničitev sklepov.

Vseh 15 sklepov Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje najdete na tej povezavi.

Ostro proti zamrznitvi

Sindikalne centrale – med njimi tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je SVIZ – smo danes, 20. 11. 2020 na poslanke in poslance Državnega zbora RS naslovile poziv ter v njem podčrtale, da je kakršnakoli ideja o zamrznitvi minimalne plače nesprejemljiva.

Z januarjem 2021 naj bi bila minimalna plača prvič določena v višini, ki za 20 odstotkov presega minimalne življenjske stroške in posledično omogoča dostojnejše življenje. Višina minimalne plače bo kot taka v celoti sledila smernicam EU na področju minimalne plače, katerih osnovni namen je preprečevati revščino med zaposlenimi in zagotavljati pogoje za dostojno življenje. Ob tem sindikati poudarjamo, da gre za zadnji korak v procesu, ki so ga začele reprezentativne sindikalne centrale leta 2015, ko so s podpisi volivcev v zakonodajni postopek vložile predlog zakona o minimalni plači, s katerim so bili iz minimalne plače izločeni nekateri dodatki za manj ugoden delovni čas. Zakon so leta 2017 poslanke in poslanci nato, kljub naporom delodajalcem, da do tega ne bi prišlo, tudi potrdili.

SVIZ zavrača premierove manipulacije

sporočilo za medije!

 Medtem ko predsednik vlade išče krivce in širi neresnice glede nošenja mask, se vrtci in šole soočajo s številnimi težavami, ki ogrožajo stabilno delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema.


Ljubljana, 20. novembra 2020 – V sinočnjem pogovoru na prvem programu nacionalne televizije se je predsednik Vlade RS Janez Janša v svoji poznani maniri otepanja prevzemanja odgovornosti za neuspehe ob hkratnem zvračanju krivde na prav vse druge obregnil tudi ob Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Ob novinarjevem vprašanju glede zapiranja šol ter nošenja mask je premier lahkotno navrgel, da je oblast zatem, ko je predpisala nošnjo mask v vrtcih in šolah, »doživela upor ravnateljev, šolskega sindikata« ter »demonstrativno snemanje mask«. To – in ne, denimo, nekonsistentnost vladnih ukrepov, njihovo pogosto spreminjanje ter sporočanje z danes na jutri, slabo komuniciranje in utemeljevanje,  ignoriranje mnenj vpletenih deležnikov – naj bi bil poglavitni razlog za visoko število okužb v družbi in posledično potrebo po zaprtju šol oziroma celotnega javnega življenja.

SVIZ ostro zavrača premierove manipulacije, ki niso le nekorektne, temveč tudi grobo žalijo vzgojiteljice in vzgojitelje, učiteljice in učitelje ter vse druge zaposlene v vrtcih in šolah. Preprosto ne drži, da vzgojitelji in učitelji niso nosili mask ali jih, kot je rekel predsednika vlade, »metali dol«. Nosili so jih odgovorno, upoštevali vse predpise, higienske standarde in vladne odloke, četudi so bili nekateri nejasni, pogosto komunicirani podcenjujoče in vedno sporočeni (pre)pozno. Izvajali so učni proces pod maskami, se trudili govoriti z njimi – in to s svojimi maskami, ker država zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ni zagotovila sredstev za zaščitno opremo! Enako kot jim ni zagotovila niti potrebnih sredstev in opreme za delo na daljavo (računalnikov, kamer, slušalk, tiskalnikov …) niti ustreznih strokovnih in didaktičnih navodil za spremenjeno izvajanje pouka.
 
Sinočnje izjave predsednika Vlade RS sicer, kot rečeno, sledijo njegovemu siceršnjemu načinu preusmerjanja pozornosti z lastnih napak in odgovornosti ter kazanju s prstom na vse druge razloge in krivce za aktualni položaj, vseeno pa SVIZ opozarja, da sindikat ni nikoli nasprotoval uporabi zaščitnih mask, je pa ob zahtevi po nošnji mask med pedagoškimi urami opozoril na težavnost doseganja izobraževalnih ciljev, denimo pri poučevanju tujih jezikov. Skupaj z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev ter številnimi starši je sindikat jasno povedal tudi, da socializacijski in pedagoški proces v oddelkih vrtcev v samem temelju ni mogoč, če vzgojiteljice in vzgojitelji ter pomočnice in pomočniki nosijo maske.

SVIZ je že 29. septembra letos javno zapisal: »Namesto da predsednik vlade izgublja čas s ponavljanjem neresnice, da SVIZ nasprotuje maskam, si sindikat želi, da bi ta čas raje namenil takojšnjemu reševanju številnih problemov, ki lahko v prihodnjih tednih in mesecih pomembno ogrozijo stabilno delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema.« Dva meseca pozneje in tri mesece od začetka šolskega leta še vedno poslušamo iste laži predsednika Vlade RS in spremljamo dvojno moralo premiera ter ministrov, ki »težko govorijo z masko« ali se udeležujejo gala večerij brez nje, medtem pa so šole in vrtci, denimo, prepuščeni reševanju težav zaradi pomanjkanja kadra, pedagoški kader ostaja brez ustreznih navodil za izvajanje pouka v trenutnih okoliščinah, enotnih protokolov ocenjevanja prav tako ni …
 

Page 5 of 23« First...34567...1020...Last »