«

»

Stališče SVIZ do obnovitve vzgojno-izobraževalnih procesov v vrtcih in šolah

STALIŠČE SVIZ DO OBNOVITVE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PPROCESOV V VRTCIH IN ŠOLAH

Izvršilni odbor SVIZ (IO SVIZ), ki je za čas epidemije pridobil pooblastila 54-članskega Glavnega odbora SVIZ, se je na izredni seji, 24. 4. 2020, opredelil do obnovitve delovanja vrtcev in šol. O tem je zavzel naslednje stališče, ki ga povzemamo v nadaljevanju:

1. Slovensko oblast pozivamo, da Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki je visoko reprezentativen zastopnik interesov zaposlenih v vrtcih, šolah, dijaških domovih in na fakultetah, vključi v vse procese odločanja o obnovitvi vzgojno-izobraževalnih procesov ter da nam omogoči enakopravno izraziti poglede zaposlenih na to, kdaj je primeren trenutek za ponovno vzpostavitev delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov in kakšni načini delovanja le-teh so ustrezni. V SVIZ ne pristajamo na pasivno vlogo, ki nam jo ob vprašanjih, ki so ključnega pomena za varnost in zdravje našega članstva ter varnost otrok in mladostnikov, vsiljuje šolska oblast.

2. Za SVIZ je povsem nesprejemljivo, da je bil naš predstavnik izločen iz skupine za pripravo izvedbe letošnje mature, saj šolska oblast s tem kaže, da ni pripravljena upoštevati stališča praktikov. V SVIZ zahtevamo, da se predstavnika SVIZ v to skupino takoj ponovno vključi, hkrati pa smo prepričani, da bi morala v pripravljalni skupini za maturo sodelovati tudi Dijaška organizacija Slovenije, ki je kvalificirana, da izraža poglede maturantk in maturantov na izvedbo mature.

3. SVIZ bo vsa svoja stališča in opredelitve do obnovitve vzgojno-izobraževalnega procesa oblikoval upoštevaje strokovne ocene zdravstvene stroke, v prvi vrsti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Želimo si, da bi vzgojno-izobraževalne ustanove čim prej spet normalno delovale, a je obnovitev delovanja vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet  sprejemljiva le, ko bo stroka zagotovila, da je to varno za vse, da epidemija ne ogroža zdravja nikogar, ki sodeluje v vzgojno-izobraževalnih procesih. Menimo, da bomo delo laže, učinkoviteje in varneje obnovili, če bomo pri tem upoštevali načelo postopnosti. Hkrati morajo biti ti procesi usklajeni s procesi vračanja staršev na delovna mesta.

4. Pri oblikovanju protokolov za obnovitev delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov, pri pripravi katerih želimo sodelovati, bomo vztrajali, da bodo navodila o varnosti in zaščitnih sredstvih, ki bodo dogovorjena za posamezne ravni vzgoje in izobraževanja, pravočasna, jasna in enoznačna. V navodilih morajo biti prav tako opredeljene rizične skupine med zaposlenimi in udeleženci vzgojno-izobraževalnih procesov ter tudi raven njihove zaščite.

5. Pred datumom, ko se bo delovanje vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet obnovilo, mora biti zagotovljenega dovolj časa, da se bomo zaposleni lahko ustrezno pripravili in dogovorili o načinu izvajanja protokolov ter o oblikah dela, ki bodo pred tem dogovorjene.

6. Za vse dogovorjene zaščitne ukrepe in opremo morajo pravočasno poskrbeti država in lokalne skupnosti.

7. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pričakujemo, da se bo začelo odzivati na predloge in pobude našega članstva, učiteljic in učiteljev ter vseh drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju glede ponovnega odprtja vrtcev, šol, dijaških domov in univerz ter tako pokazalo, da ceni njihova prizadevanja.