«

»

Kako okrepiti učiteljski poklic

Vsaka štiri leta ETUCE (Evropski sindikalni odbor za izobraževanje) izpelje svojo konferenco, na kateri razpravlja in odloča o prioritetah in politikah, načelih delovanja in programu za prihodnje štiriletno obdobje, sprejema poročilo o aktivnostih, finančno poročilo in finančni načrt, izvede pa tudi volitve predsednika, podpredsednikov (šestih; ti skupaj s predsednikom in evropskim direktorjem sestavljajo t. i. Bureau oziroma izvršilni odbor ETUCE) ter članov odbora (v njem ima vsaka država po enega predstavnika, srečuje se dvakrat letno). Poudarek vsakokratnih konferenc je vprašanje vloge sindikatov v izobraževanju pri reševanju izzivov, pomembnih za prihodnost Evrope.

Tokratna konferenca ETUCE bo izvedena 1. in 2. decembra, zaradi znanih razlogov – in prvič v zgodovini – pa zgolj kot virtualni dogodek. Delegati iz organizacij, članic ETUCE-ja, ki predstavlja več kot 11 milijonov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bodo razpravljali o množici vprašanj, povezanih s preštevilnimi izzivi sodobnega časa in trenutnih okoliščin, in sprejemali pomembne odločitve. Izpeljane bodo, kot omenjeno že uvodoma, tudi volitve vodstvenih organov ETUCE. Za članstvo v izvršilnem odboru se poteguje tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je član ETUCE Bureau-ja že v aktualnem iztekajočem se mandatu.

Kriza, povezana z boleznijo COVID-19, močno pri-zadeva naš vsakdanjik in naša življenja, delo in vzgojno-izobraževalne sisteme na splošno. V izobraževalnem sektorju je aktualna globalna kriza zgolj zaostrila in v ospredje porinila težave in izzive, ki so obstajali že davno pred tem. Govorimo o naraščajoči neenakosti, zmanjševanju javnih vlaganj v sistem, privatizacijo in uvajanje tržnih mehanizmov, ki spodkopavajo kakovost izobraževanja. Na udaru sta tudi socialno partnerstvo in socialni dialog, očitno je pomanjkanje celovitih pristopov do vprašanj uvajanja novih tehnologij in digitalizacije v izobraževanju, vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni v vrtcih in šolah pa so se zaradi trenutnih razmer znašli pod številnimi pritiski in v stiskah.

Tokratna konferenca je priložnost za organizacije, članice ETUCE, za razprave in sprejem strategij o tem, kako se spoprijeti z obstoječimi in prihodnjimi izzivi učiteljskega poklica. Delegati bodo opredeljevali načine, na katere lahko sindikati s področja vzgoje in izobraževanja sodelujejo pri uveljavljanju družbenih sprememb, zlasti na najpomembnejših področjih (okoljsko skladen trajnostni razvoj, aktivno demokratično državljanstvo, enakost in vključenost). Za sprejem na konferenci je pripravljena resolucija, ki se nanaša na zavezanost sindikatov, da se dejavno vključijo v uveljavljanje družbenih sprememb, ki temeljijo na pravičnosti, enakih možnostih, kakovostnem izobraževanju in močnem socialnem dialogu. Resolucija se dotika potrebe po ohranjanju sindikalnih aktivnosti in boja za temeljna načela demokracije, solidarnosti, enakosti, trajnosti in spoštovanja sindikalnih ter človekovih pravic, še zlasti v okoliščinah pandemije ter ozračju neoliberalnih politik in nacionalističnih diskurzov, katerih poglavitni cilj je razdvajanje.

Na ETUCE-jevi konferenci bodo nastopili tudi številni priznani govorci, med njimi Maryia Gabriel, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, Vivianne Hoffmann, namestnica generalnega direktorja Direktorata Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, dr. Stefanie Hubig, predsednica sveta ministrov za izobraževanje nemških zveznih dežel, in in David Edwards, generalni sekretar Izobraževalne internacionale (Education International).