«

»

Solidarni z oškodovanimi v poplavah

Iz računa SVIZ OO Velenje smo v Svizov sklad ” Solidarni s kolegicami in kolegi nakazali 11.000 eur. 

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo po hudi povodnji, ki je v začetku minulega meseca številnim uničila ali odnesla praktično vse njihovo premoženje, začeli skladno z načelom, da je medsebojna solidarnost temelj našega delovanja, takoj zbirati sredstva za pomoč članicam in članom, ki so v tej do zdaj najobsežnejši naravni nesreči v zgodovini naše države utrpeli hujšo škodo.

Upoštevaje obsežnost poplav in ogromno škodo, ki so jo povzročile, v Svizu pričakujemo, da bomo prejeli od članic in članov nekaj sto vlog za finančno pomoč. To bo velik finančni zalogaj, zato smo se odločili v ta namen pripraviti poseben pravilnik ter za zbiranje (in zatem razdelitev) sredstev zgolj iz enega vira na ravni glavnega odbora oziroma celotnega sindikata. Na posebnem solidarnostnem računu, ki ostaja odprt do nadaljnjega, se sredstva že zbirajo. Glavni odbor sindikata je skladno z odločitvijo na zadnji seji, ki je potekala 12. septembra 2023, z rebalansom proračuna in prerazporeditvijo sredstev za ta namen že zagotovil 350.000 evrov. Obenem so članice in člani najvišjega organa med kongresoma sprejeli tudi priporočilo območnim odborom sindikata, naj ti v sklad prispevajo po pet evrov na člana, katerega sindikat zavoda je vključen v posamični območni odbor Sviza. Donatorjem so se pridružili tudi Delavska hranilnica (z nakazilom 25.000 evrov) in srbski učitelji (Sindikat obrazovanja Srbije, 1.000 evrov). To gesto sindikalnih kolegov še posebej cenimo tudi zato, ker so sami v nezavidljivem materialnem položaju in bodo, mimogrede, konec tega meseca protestirali zaradi še nikoli slabšega položaja prosvetnih delavcev in nizkih plač. Na solidarnostni račun so sredstva že nakazali tudi številni sindikati zavodov in posamezniki. Vsem se iskreno zahvaljujemo! Svizov račun »Solidarni s kolegicami in kolegi« (SI56 0222 2025 7396 053, sklic (00) 6262) ostaja odprt in lahko torej nanj še vedno nakažete sredstva, ki bodo v veliko pomoč prizadetim v poplavah.

PRAVILNIK ZA DODELITEV IZREDNE SOLIDARNOSTNE POMOČI ZA HUJŠO ŠKODO, NASTALO ZARADI NARAVNE NESREČE – POPLAV V AVGUSTU 2023

Posebni pravilnik, tj. Pravilnik za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023, je glavni odbor potrdil na seji 12. septembra 2023. Pravilnik na ravni glavnega odbora (celotnega Sviza) ureja možnost pridobitve izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023, na nepremičninah oziroma premičninah, ki jo je član našega sindikata utrpel v stanovanjskem objektu, v katerem dejansko biva. Za hujšo škodo se šteje škoda, ki ogroža zdravje in povzroča, da življenjsko okolje ni primerno za bivanje.

V pravilniku je natančno določeno, kdo lahko vloži prošnjo za dodelitev izredne solidarnostne pomoči, opredeljeni so način in rok za oddajo vloge za izredno solidarnostno pomoč, višina solidarnostne pomoči, pristojnosti in naloge komisije za obravnavo vlog, organ za dodeljevanje ter organ za nadzor dodeljevanja izrednih solidarnostnih pomoči in porabe sredstev iz solidarnostnega sklada. V nadaljevanju smo pripravili tudi praktična navodila, ki vam bodo v pomoč pri izpolnitvi in oddaji vloge za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo v poplavah minuli mesec.

Izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023, se, kot smo že zapisali, izplačujejo iz posebej v ta namen vzpostavljenega solidarnostnega sklada na ravni Glavnega odbora SVIZ. Član ali članica tokrat za solidarnostno pomoč izjemoma ne zaprosi stopenjsko (tj. najprej na ravni sindikata zavoda, nato na ravni območnega odbora in šele nato na ravni glavnega odbora), ampak vlogo preko elektronskega obrazca naslovi neposredno na glavni odbor. Če je sindikat zavoda posameznemu članu ali članici solidarnostno pomoč za namen odprave škode po poplavah avgusta 2023 morda že izplačal, to ni izključujoče – v tem primeru sindikalne zaupnike in zaupnice prosimo le, da to na predvidenem mestu v elektronskem obrazcu ustrezno označite.

Rok za oddajo vloge za izredno solidarnostno pomoč za odpravo hujše škode, ki je nastala v poplavah avgusta 2023, s strani vlagatelja je ponedeljek, 16. oktober 2023.
Več podatkov na SVIZ.SI.