«

»

Posveti sindikalnih zaupnic in zaupnikov

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo od začetka letošnjega februarja do zdaj pripravili štiri virtualne posvete sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Tako so se 4. 2. 2021 sešli sindikalni zaupnice in zaupniki iz srednjih šol, višjih šol in dijaških domov, 10. in 11. 2. 2021 v dveh skupinah predstavnice in predstavniki sindikata v osnovnih šolah in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih, 12. 2. 2021 pa še zaposleni v predšolski vzgoji.

Ob številnih odzivih članstva, ki so pospremili aktualne razmere, povezane z epidemijo covida-19 in hkratnim ponovnim množičnejšim odpiranjem šol ter razširitvijo delovanja vrtcev, so zbrani na omenjenih srečanjih na daljavo v razpravi namenili največ pozornosti razmislekom in pomislekom o zagotavljanju varnosti  in zdravja na delovnem mestu v času epidemije, dejanski (z)možnosti upoštevanja priporočil, nadomeščanju odsotnega kadra, pobudam in sindikalnim aktivnostim za uveljavitev stališč in interesov SVIZ, stališčem do dela Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in resorne ministrice prof. dr. Simone Kustec. Sindikalni zaupnice in zaupniki so si izmenjali tudi informacije o t. i. hitrem testiranju, ob tem pa predvsem izpostavili dileme glede prostovoljnosti oziroma obveznosti le-tega, same organizacije in izvedbe testiranja, zanesljivosti uporabljenih testov itd. V sklepnem delu vseh posameznih srečanj so se dotaknili tudi vprašanja o uveljavljanju izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah v skladu z 39. členom Kolektivne pogodbe o javnem sektorju (KPJS) v vrtcih in dodatno po vnovičnem odprtju šol.

V SVIZ smo že konec minulega meseca v sporočilu za javnost izpostavili, da bi s testiranjem s pomočjo mobilnih enot na delovnem mestu in v delovnem času zaposlenih v vrtcih in šolah olajšali marsikatero težavo in tudi zmanjšali nezadovoljstvo, ki se pojavlja med testiranimi. Del nezadovoljstva izhaja iz tega, da morajo zaposleni na izvedbo testiranj prihajati tudi ob koncih tedna ali za praznik, dodatno nelagodje med zaposlene v vzgoji in izobraževanju, kar so sindikalni zaupnice in zaupniki na e-posvetih prav tako izpostavili, vnašajo informacije o (ne)zanesljivosti testov in posledično vprašanje kredibilnosti celotnega procesa testiranj. Medtem ko velika večina – ne le sindikalnih zaupnic in zaupnikov, pač pa tudi vseh drugih zaposlenih v slovenskih vrtcih in šolah – testiranju ne nasprotuje, pa praktično vsi izpostavljajo, da bi moralo biti le-to opravljeno s kakovostnimi, varnimi in zanesljivejšimi testi ter na manj invaziven način. V razpravi so bili sindikalni zaupnice in zaupniki kritični do nepravočasnih, pomanjkljivih in tudi nasprotujočih si informacij šolske oblasti glede (ne)odpiranja vrtcev in šol, hkrati pa do na splošno podcenjevalne retorike in nezaupanja vlade ob uzakonjevanju obveznega testiranja za zaposlene v vrtcih in šolah. Strinjali so se tudi, da vlada ob tem zaposlenim v vseh mesecih, ko so bile šole zaprte in so vrtci delovali v omejenem obsegu, ni zmogla zagotoviti povsem temeljnih varnostnih elementov, denimo kakovostnih testov, ustreznih mask, pleksi pregrad, prezračevalnikov zraka ipd.

V razpravi so bili sindikalni zaupnice in zaupniki kritični do nepravočasnih, pomanjkljivih in tudi nasprotujočih si informacij šolske oblasti glede (ne)odpiranja vrtcev in šol, hkrati pa do na splošno podcenjevalne retorike in nezaupanja vlade ob uzakonjevanju obveznega testiranja za zaposlene v vrtcih in šolah.

Sindikalni zaupnice in zaupniki so na februarskih e-srečanjih predstavili tudi problematiko izplačevanja in neizplačevanja dodatka za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS v svojih zavodih. Za ta dodatek v SVIZ in drugih sindikatih članih Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJ) ves čas poudarjamo, da pripada vsem javnim uslužbenkam in uslužbencem, ki v času epidemije opravljajo delo na delovnem mestu, dejstvo pa je, da delodajalci v javnem sektorju povsem arbitrarno določajo, kdo in za koliko ur (oziroma odstotkov delovnega časa) si dodatek »zasluži«. KSJS je preko svojega člana, Policijskega sindikata Slovenije, januarja letos vložila tudi kolektivni delovni spor zaradi kršitve Kolektivne pogodbe za javni sektor v delu, ki se nanaša na izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, ter za vse javne uslužbence, ki so delo opravljali v času epidemije, od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020 ter od 19. 10. 2020 dalje, zahteva plačilo za vse opravljene ure.

Ta teden, v četrtek, 18. 2. 2021, je sklican tudi posvet za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, dan pozneje pa se bodo sešli še predstavniki in predstavnice sindikata, ki so organizirani v sindikalni konferenci kulturnih organizacij.