Jaz

Author's details

Date registered: 20. 11. 2012

Latest posts

 1. Pregovorne potrpežljivosti zaposlenih v VIZ ni več — 18. 1. 2022
 2. VELESLALOM GOLTE 2022 – prestavljen na 12. marec 2022 — 4. 1. 2022
 3. Objavljen pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah — 25. 11. 2021
 4. Dan učiteljev, 5. oktober 2021 — 4. 10. 2021
 5. PROTI POLITIZACIJI JAVNIH VRTCEV IN ŠOL V SLOVENIJI — 4. 10. 2021

Author's posts listings

PISA 2018 z jasnim sporočilom slovenski politiki

SVIZ pozdravlja napoved ministra dr. Jerneja Pikala, da bo država poskrbela za zboljšanje bralne pismenosti, hkrati pa pričakuje ustrezne ukrepe tudi na področju financiranja izobraževanja in vrednotenja izobraževalnega dela.

Ljubljana, 4. decembra 2019 – V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ)  pred podrobnejšo predstavitvijo rezultatov mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti PISA 2018, ki so jo za januar napovedali pri Pedagoškem inštitutu, ki raziskavo že vsa leta, odkar Slovenija v njej sodeluje, tudi opravlja, zadovoljni ugotavljamo, da so se naši 15-letniki s svojim znanjem na vseh omenjenih področjih tudi tokrat uvrstili nad povprečje dosežkov svojih vrstnikov v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).  

Ob odličnih dosežkih, ki pomenijo veliko priznanje kakovosti našega šolstva, pa vseeno ne gre spregledati, da točke, ki so jih slovenski dijakinje in dijaki 1. letnikov zbrali z reševanjem nalog iz bralne, naravoslovne in matematične pismenosti, v primerjavi z raziskavo PISA 2015 kažejo rahlo negativen trend. SVIZ zato ob tem pozdravlja odločno napoved ministra dr. Jerneja Pikala, da bodo pod okriljem ministrstva zlasti na področju bralne pismenosti, kjer je bilo poslabšanje najbolj izrazito, rezultate podrobno preučili in jih z ustreznimi ukrepi podobno kot po letu 2009 ponovno dvignili navzgor. SVIZ podpira, da se brez politizacije ter ob sodelovanju strokovnjakov in učiteljev praktikov vzpostavijo takojšnje aktivnosti za izboljševanje bralne pismenosti, resorno ministrstvo pa poziva, naj v ta namen zagotovi tudi ustrezna sredstva. Ob vsem tem pa po mnenju sindikata ne bi smele ostati prezrte ugotovitve Javne agencije za knjigo RS iz njene povsem sveže raziskave o bralni kulturi, da k temu, da posameznik bere, najbolj pripomore tozadevno spodbudno domače okolje. Zelo zgovoren v zvezi s tem je podatek, da v Sloveniji bere svojim otrokom vsak dan le 12 % staršev.

Sindikat se ob nekoliko slabših dosežkih naših 15-letnikov v raziskavi PISA 2018 hkrati vendarle sprašuje tudi, ali se morda skozi le-te ne kažejo že tudi negativne posledice neustreznega financiranja izobraževanja in vrednotenja izobraževalnega dela v letih po začetku gospodarske krize. Podatki iz aktualne publikacije OECD Education at a Glance, da je Slovenija s 4,3 % BDP v spodnji tretjini držav, ki namenjajo za izobraževanje najmanjši delež BDP ter tako pod povprečjem držav OECD in EU23; da je pod povprečjem OECD in EU23 tudi po financiranju izobraževanja iz proračuna ter da so naši učiteljice in učitelji na vseh stopnjah karierne lestvice plačani manj, kot je povprečje v omenjenih državah iz primerjave, so dovolj zaskrbljujoči, da želi SVIZ slovensko oblast vnovič opozoriti na njene jasne zaveze iz Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018–2022. Pričakuje torej, da bo postopno povečevala proračunske in druge javne izdatke za raziskave in razvoj na 1 % BDP in spodbujala zasebna vlaganja v raziskave in razvoj ter v aktualnem mandatu povečala sredstva za visoko šolstvo proti povprečju EU. SVIZ se prav tako nadeja, da bo vlada sledila zagotovilu, da bo do konca svojega mandata poskrbela za stabilno financiranje vzgoje in izobraževanja na ravni 6 % BDP.

12. športne igre SVIZ Slovenije, Celje, 18. 5. 2019

Člani in članice OO SVIZ Velenje smo SKUPNO osvojili 2. mesto, med 22. območnimi odbori. Zmagali so Primorci, tretji pa so bili Korošci. Nekaj naših ekip je bilo tudi na stopničkah. Na prvem mestu ekipa za kros, na drugem mestu mešana dvojica namiznega tenisa, na tretjem mestu so bili ekipa za prstomet, košarko in mešana dvojica v tenisu. Vsem skupaj čestitke. Hvala Damijan za fotografije naših članov.  Več fotografij pa lahko vidite na spletni strani sviz.si,  oz: https://drive.google.com/drive/folders/1b0U2J65g1mVIQ4Jkg-wVG8iLUa0xNRJg?fbclid=IwAR0-X8uSC2fx9VitQFCsnKl1VdbwwU6pe5vbCVNFsU66FzX2YnMgB078ujc

Dvodnevna seja GO SVIZ

Zadnji ponedeljek in torek v letošnjem marcu, 25. in 26. 3. 2019, so se na svoji 3. redni seji na Bledu zbrali članice in člani najvišjega organa SVIZ med dvema kongresoma. Prvi dan so ob predstavitvi poročila glavnega tajnika analizirali delovanje sindikata v obdobju od zadnje oktobrske redne seje 54-članskega glavnega odbora. Povsem v začetku poročila se je Branimir Štrukelj dotaknil ozadja sklenitve stavkovnega dogovora o zvišanju plač konec lanskega leta in ob tem poudaril, da so v leto in pol trajajočem vztrajnem prizadevanju sindikata, da bi dosegli izboljšanje plač za največji del našega članstva, nazadnje bistveni delež k temu, da je SVIZ zahteve lahko uresničil, prispevali prav članice in člani sindikata. Izpostavil je, da ob doseženih rezultatih, ki se kažejo v izboljšanju plač, ne bi smeli spregledati, da se je v SVIZ v zadnjem stavkovnem gibanju dokončno utrdilo tudi načelo splošnega in demokratičnega odločanja o stavki in o podpisu stavkovnega sporazuma. V poročilu glavni tajnik ni prezrl, da z doseženim v lanskih pogajanjih z Vlado RS niso zadovoljni vsi in da zlasti del članstva v plačni skupini J meni, da izboljšanja niso ustrezna in da anomalije niso odpravljene. Podčrtal je, da je dvig minimalne plače relativiziral vrednotenje dela na delovnih mestih malo nad minimalno plačo in da sindikati moramo najti način, kako vzpostaviti razmerja do minimalne plače na teh delovnih mestih.

 

Med drugimi dogodki, ki so intenzivno zaznamovali dejavnost sindikata v minulih mesecih, je glavni tajnik spregovoril tudi o novi ureditvi delovnega časa učiteljev, ki je bila uveljavljena s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS avgusta 2017, na vseh osnovnih in srednjih šolah pa se je začela uporabljati z začetkom šolskega leta 2018/2019. Vse od takrat SVIZ zaznava, da šole niso v celoti ali ustrezno usvojile sprememb, ki jih poenotena ureditev prinaša. To potrjujejo številna vprašanja, ki jih je v tem obdobju prejela strokovna služba SVIZ Slovenije, in tudi to, da je veliko šol sindikat pozvalo, naj ureditev članstvu, drugim zaposlenim in vodstvu predstavi neposredno v zavodih. Številna vprašanja in zmote, s katerimi se SVIZ srečuje, se nanašajo na pripravo individualnega letnega delovnega načrta, veliko je tudi vprašanj o obveznosti vodenja evidenc in načinu evidentiranja dnevnega delovnega časa, težave pa prav tako predstavlja razumevanje koncepta neenakomerno razporejenega delovnega časa učitelja v obdobju dvanajst mesecev šolskega leta. Da se je največje polje nerazumevanja zasidralo pri vprašanju nadomeščanj, se je potrdilo tudi na sami spomladanski seji GO SVIZ, saj so njegovi članice in člani v razpravi izpostavili kar nekaj vprašanj, ki se v zvezi z le-temi pojavljajo v praksi. Sklenjeno je bilo, da bo SVIZ v povezavi z novo ureditvijo delovnega časa ministrstvo za izobraževanje pozval, naj zagotovi, da bodo ravnatelji izvajali kolektivno pogodbo in sledili navodilom o izvajanju nove ureditve delovnega časa, ki so jih že prejeli kot razlago za kolektivno pogodbo.

 

V okviru poročila glavnega tajnika so se članice in člani GO SVIZ seznanili še z dejavnostmi na področju visokega šolstva in znanosti, s problematiko pridobivanja strokovnih nazivov in uvrstitve v plačne razrede med posameznimi poklici v kulturi, z dogajanjem v CUDV Draga, s pridobitvijo soglasja Evropske centralne banke za nakup kvalificiranega deleža Delavske hranilnice, mednarodno dejavnostjo sindikata, izvedbo izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike, osrednjo pozornost pa so namenili implementaciji posameznih stavkovnih zahtev in začetku usklajevanja sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). Članice in člani GO SVIZ so soglasno sklenili, da bo sindikat v procesu usklajevanja ZSPJS nasprotoval spremembam, ki bi kakorkoli poslabševale materialni položaj zaposlenih, ki jih zastopa. Podprl bo zmanjševanje razlik pri osnovnih plačah javnih uslužbenk in uslužbencev, ki opravljajo primerljivo delo, in to, da se nadaljuje odpravljanje razlik pri plačah, ki izhajajo iz razlik pri napredovanju v plačne razrede in nazive. Prav tako SVIZ ne bo odstopil od tega, da je treba sredstva za ponovno uvajanje plačila delovne uspešnosti in spremembe le-tega zagotavljati s svežim denarjem, v skladu s tem pa zato nasprotuje vsakemu prerazporejanju obstoječih sredstev za plače za delovno uspešnost ter zavrača uvajanje negativne delovne uspešnosti. V povezavi s kvorumom za sklepanje kolektivnih pogodb bo SVIZ vztrajal, da mora le-ta odražati realno reprezentativnost sindikatov (tj. število članstva) in preglednost, koga posamezni sindikati zastopajo. Zahteval bo, da se vzporedno s kvorumom spremeni Zakon o reprezentativnosti sindikatov. Glavni odbor SVIZ je potrdil še pogajalski predlog višin regresa za posamezne kategorije zaposlenih, ki ga je pripravila Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS). SVIZ bo vztrajal, da se regres za letni dopust za letošnje leto opredeli še pred začetkom usklajevanja ZSPJS.

 

Ob napovedanih spremembah vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji in oblikovanju Bele knjige o vzgoji in izobraževanju članice in člani GO SVIZ pričakujejo, da bo o tem potekala argumentirana javna razprava, ki bo temeljila na kredibilnih analizah zdajšnjega stanja in bo upoštevala ugotovljene učinke reforme, ki je bila v slovenske šole vpeljana pred približno dvema desetletjema. Za SVIZ je hkrati nadvse pomembno, da bodo lahko v razpravo enakopravno vključeni strokovni delavci in delavke v vzgoji in izobraževanju ter da bodo dogovorjene spremembe zagotavljale utrjevanje in krepitev kakovostnega sistema javnega izobraževanja, od vrtcev do univerz, ki bo enako dostopen vsem in bo zmanjševal socialne razlike v družbi.

SVIZ je prepričan, da mora prenova sistema temeljiti na predpostavki zaupanja v izobraževalke in izobraževalce ter druge strokovne delavke in zaposlene v vzgoji in izobraževanju, v skladu s tem pa bo v procesu oblikovanja sprememb odločno zagovarjal krepitev strokovne avtonomije pedagoških delavk in delavcev na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

SVIZ je prepričan, da mora prenova sistema temeljiti na predpostavki zaupanja v izobraževalke in izobraževalce ter druge strokovne delavke in zaposlene v vzgoji in izobraževanju, v skladu s tem pa bo v procesu oblikovanja sprememb odločno zagovarjal krepitev strokovne avtonomije pedagoških delavk in delavcev na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Prav tako bo vztrajal, da morajo snovalci Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v le-to vključiti tudi časovni načrt izobraževanj zaposlenih o predvidenih novostih. Ta morajo biti izpeljana, pred vpeljavo sprememb, za izobraževanja pa morajo biti prav tako vnaprej zagotovljena ustrezna finančna sredstva. Pri prenovi kariernega sistema bo SVIZ v skladu s sklepom z izobraževalnih seminarjev in s seje GO vztrajal pri spoštovanju zaveze iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ Slovenije iz leta 2018, v skladu s katero bo vlada v sodelovanju s predstavniki sindikata prenovila karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja – predvsem napredovanja strokovnih delavcev v nazive – ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS iz leta 2011. Prenova kariernega sistema mora zagotoviti, da se v skladu s priporočili iz Bele knjige uvede četrti naziv in hkrati omogoči lažje in hitrejše napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive.

 

Članice in člani GO SVIZ so se v uvodu v drugi dan redne spomladanske seje seznanili s poročilom Nadzornega odbora SVIZ, z delom in finančno-materialnim poslovanjem območnih odborov sindikata, upravljanjem počitniških stanovanj SVIZ ter v nadaljevanju potrdili finančno poročilo SVIZ za minulo leto in zatem še predlog finančnega načrta za leto 2019.

Strokovni posvet – preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu

27.marca 2019 je v organizaciji OO SVIZ Velenje v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra potekal strokovni posvet, ki ga je vodila Doroteja Lešnik Mugnaioni – strokovnjakinja za prepoznavanje in obravnavo različnih oblik nasilja ter dobra svetovalka žrtvam nasilja. Predstavila je temeljna načela in strokovna izhodišča za obravnavo trpinčenja na delovnem mestu.

Nova ugodnost za člane in članice SVIZ OO Velenje, 50% popust v Fitnes centru OLIMPUS Žalec

 • enkratni obiski fitnesa ali skupinske vadbe.

 

Član SVIZ OO Velenje bo ceno storitve znižano za 50%, torej 50% delež storitve, plačal izvajalcu neposredno, na način in pod pogoji, kot jih ta določa.

Vsi člani SVIZ OO Velenje bodo vnaprej seznanjeni s pogoji poslovanja, vključno z veljavnim cenikom in hišnim redom.

Člani SVIZ se na recepciji izvajalca storitev izkaže s člansko izkaznico.

Na podlagi identifikacije  lahko član SVIZ OO Velenje opravi nakup karte pod pogoji te pogodbe.

Doplačilo za karto bo član SVIZ OO Velenje poravnal pred vstopom v prostore izvajalca storitev.

 

Iz evidence vodenih obiskov bodo razvidni naslednji podatki:

 • ime in priimek člana (tiskane črke),
 • datum koriščenja,
 • številka članske izkaznice,
 • zavod, kjer je član zaposlen,
 • vrsta storitve,
 • podpis člana.

Več informacij dobite na spletni strani: http://www.center.olimpus.si/

 

Page 9 of 23« First...7891011...20...Last »