Category Archive: Nerazvrščeno

SVIZ 30 let za interese zaposlenih

SVIZ ŽE 30 LET USPEŠEN PREDSTAVNIK INTERESOV ZAPOSLENIH

Vloga sindikata in pomen socialnega dialoga pridobivata na pomenu in bosta nedvomno ključna tudi pri premagovanju posledic ekonomske in socialne krize, ki spremljata aktualno epidemijo.

Ljubljana, 15. maja 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na današnji dan obeležuje 30 let, odkar organizirano uspešno zastopa zaposlene na omenjenih področjih in v javnem sektorju nasploh. Od 15. maja 1990, ko je bila sprejeta odločitev o oblikovanju samostojnega sindikata in v zametkih že sprejet tudi statut, se je SVIZ okrepil kot visoko reprezentativen predstavnik interesov več kot 37.000 delavk in delavcev ter v tem času poskrbel za pomembno izboljšanje položaja zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Njihove pravice so bile prav ves čas delovanja SVIZ na preizkušnji, svojo 30. obletnico pa največji sindikat v javnem sektorju v Sloveniji v luči aktualne epidemije obeležuje sredi intenzivnih prizadevanj za ohranitev položaja delavk in delavcev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, v preprečevanju kršitev iz delovnih razmerij ter v še povečani skrbi za varnost in zdravje zaposlenih na njihovih delovnih mestih.

Potrjuje se, da se pomen socialnega dialoga in vloga sindikata skozi čas tako nista zmanjšala, temveč še pridobivata na pomenu in bosta nedvomno ključna tudi pri premagovanju posledic ekonomske in socialne krize, ki sta pospremili epidemijo. SVIZ bo tudi tokrat z vsemi sredstvi, ki so mu na voljo, odločno nastopil proti morebitnim nameram po zniževanju stroškov v javnem sektorju, zmanjšanju števila zaposlenih in privatizaciji javnega sektorja, proti katerim se je bil sindikat primoran vztrajno boriti tudi po zadnji veliki krizi leta 2008. Trenutne okoliščine epidemije covid-19, ko je na področjih delovanja SVIZ resničnost postala šola na daljavo, ko so kulturne ustanove zaprla svoja vrata, ko imamo priložnost spremljati, kako pomembna je vrednost znanosti in znanstvenega raziskovanja, sindikat utrjuje v prepričanju, da ni mogoče spregledati dragocenosti kakovostnih javnih storitev, ki jih v Sloveniji nedvomno imamo vzpostavljene. SVIZ bo tudi naprej usmerjal vse svoje znanje in trud v to, da se bodo javne službe kot nenadomestljivo skupno javno dobro še okrepile.  

SVIZ je z aktivno podporo svojega članstva v času od ustanovitve pred 30 leti že ničkolikokrat dokazal, da se je kot visoko organiziran sindikat z odločnostjo, medsebojnim sodelovanjem, solidarnostjo in strpnostjo sposoben uspešno spoprijeti z najtežjimi izzivi. Tudi v trenutni preizkušnji bo SVIZ v skladu s temeljnimi načeli in cilji svojega delovanja – enako, kot je to storil tudi ob prejšnji okrogli obletnici pred desetimi leti – po sklepu s seje Izvršilnega odbora SVIZ namenil solidarnostna sredstva svojim članicam in članom, ki potrebujejo pomoč, in nekaterim organizacijam, ki delujejo na področjih, povezanih z dejavnostjo sindikata.

Stališče SVIZ do obnovitve vzgojno-izobraževalnih procesov v vrtcih in šolah

STALIŠČE SVIZ DO OBNOVITVE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PPROCESOV V VRTCIH IN ŠOLAH

Izvršilni odbor SVIZ (IO SVIZ), ki je za čas epidemije pridobil pooblastila 54-članskega Glavnega odbora SVIZ, se je na izredni seji, 24. 4. 2020, opredelil do obnovitve delovanja vrtcev in šol. O tem je zavzel naslednje stališče, ki ga povzemamo v nadaljevanju:

1. Slovensko oblast pozivamo, da Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki je visoko reprezentativen zastopnik interesov zaposlenih v vrtcih, šolah, dijaških domovih in na fakultetah, vključi v vse procese odločanja o obnovitvi vzgojno-izobraževalnih procesov ter da nam omogoči enakopravno izraziti poglede zaposlenih na to, kdaj je primeren trenutek za ponovno vzpostavitev delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov in kakšni načini delovanja le-teh so ustrezni. V SVIZ ne pristajamo na pasivno vlogo, ki nam jo ob vprašanjih, ki so ključnega pomena za varnost in zdravje našega članstva ter varnost otrok in mladostnikov, vsiljuje šolska oblast.

2. Za SVIZ je povsem nesprejemljivo, da je bil naš predstavnik izločen iz skupine za pripravo izvedbe letošnje mature, saj šolska oblast s tem kaže, da ni pripravljena upoštevati stališča praktikov. V SVIZ zahtevamo, da se predstavnika SVIZ v to skupino takoj ponovno vključi, hkrati pa smo prepričani, da bi morala v pripravljalni skupini za maturo sodelovati tudi Dijaška organizacija Slovenije, ki je kvalificirana, da izraža poglede maturantk in maturantov na izvedbo mature.

3. SVIZ bo vsa svoja stališča in opredelitve do obnovitve vzgojno-izobraževalnega procesa oblikoval upoštevaje strokovne ocene zdravstvene stroke, v prvi vrsti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Želimo si, da bi vzgojno-izobraževalne ustanove čim prej spet normalno delovale, a je obnovitev delovanja vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet  sprejemljiva le, ko bo stroka zagotovila, da je to varno za vse, da epidemija ne ogroža zdravja nikogar, ki sodeluje v vzgojno-izobraževalnih procesih. Menimo, da bomo delo laže, učinkoviteje in varneje obnovili, če bomo pri tem upoštevali načelo postopnosti. Hkrati morajo biti ti procesi usklajeni s procesi vračanja staršev na delovna mesta.

4. Pri oblikovanju protokolov za obnovitev delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov, pri pripravi katerih želimo sodelovati, bomo vztrajali, da bodo navodila o varnosti in zaščitnih sredstvih, ki bodo dogovorjena za posamezne ravni vzgoje in izobraževanja, pravočasna, jasna in enoznačna. V navodilih morajo biti prav tako opredeljene rizične skupine med zaposlenimi in udeleženci vzgojno-izobraževalnih procesov ter tudi raven njihove zaščite.

5. Pred datumom, ko se bo delovanje vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet obnovilo, mora biti zagotovljenega dovolj časa, da se bomo zaposleni lahko ustrezno pripravili in dogovorili o načinu izvajanja protokolov ter o oblikah dela, ki bodo pred tem dogovorjene.

6. Za vse dogovorjene zaščitne ukrepe in opremo morajo pravočasno poskrbeti država in lokalne skupnosti.

7. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pričakujemo, da se bo začelo odzivati na predloge in pobude našega članstva, učiteljic in učiteljev ter vseh drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju glede ponovnega odprtja vrtcev, šol, dijaških domov in univerz ter tako pokazalo, da ceni njihova prizadevanja.

OBNOVITEV DELA V VRTCIH IN ŠOLAH NUJNO OB POSVETU Z ZAPOSLENIMI

SVIZ je na dr. Simono Kustec naslovil zahtevo, naj ministrstvo zaposlene v vzgoji in izobraževanju nemudoma vključi v priprave na ponovno odprtje šol in vrtcev.

Ljubljana, 20. aprila 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes v posebnem dopisu ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec spomnil, da je Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE) – ta predstavlja 11 milijonov učiteljev in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju iz 51 evropskih držav, član odbora pa je tudi SVIZ – minuli petek na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen naslovil poziv glede dokumenta Komisije o vseevropski strategiji za postopno sproščanje ukrepov proti koronavirusu. ETUCE v pismu izpostavlja, da je treba postopno obnovitev dela v vrtcih in šolah nujno izpeljati v dogovoru s socialnimi partnerji. SVIZ je to v dopisu dr. Simoni Kustec ponovil in torej podčrtal, naj ministrstvo v načrt za odprtje šol in vrtcev takoj vključi reprezentativne predstavnike učiteljstva in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

SVIZ poudarja, da nobena odločitev o ponovnem odprtju izobraževalnih zavodov ne sme biti sprejeta enostransko, prenagljeno in brez da bi bilo o tem opravljeno predhodno posvetovanje s socialnimi partnerji. Dejstvo, ki ga ni mogoče prezreti, je, da se vrnitev ne bo mogla zgoditi »sama od sebe« –  prav ravnateljice in ravnatelji, učiteljice in učitelji, svetovalne delavke in delavci, knjižničarke in knjižničarji ter vsi drugi zaposleni so tisti, ki bodo ponovno vzpostavljali normalno delujoče vzgojno-izobraževalne procese v vrtcih in šolah. Sindikat in zaposleni, ki jih SVIZ zastopa in predstavlja, imajo dolgoletne bogate izkušnje in ustrezno strokovno znanje, zato ne sprejemajo položaja pasivnega objekta, ki je povsem izključen iz razprav ter oblikovanja zahtevnih in odgovornih odločitev. SVIZ se strinja s predsednico Društva ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar, da spremlja napovedi vračanja v šolske klopi kopica odprtih vprašanj, rešujejo pa jih lahko zgolj vsi deležniki skupaj. SVIZ tudi zato pričakuje, da ga bosta Vlada RS in pristojno ministrstvo čim prej vključila v razgovore in priprave na praktično izvedbo. Da je dilem zelo veliko, opozarjajo tudi pisma, ki jih sindikat zadnje dni prejema od članstva in izražajo poglede praktikov. Ti med drugim izpostavljajo, kako bistvenega pomena je, da se pri opredeljevanju protokolov za obnovitev delovanja vrtcev, šol, dijaških in študentskih domov ter univerz, najprej zagotovi varnost in zdravje za vse udeležene v vzgojno-izobraževalnih procesih.

Za SVIZ ni sprejemljivo, da je z napovedmi o morebitni vrnitvi dijakov 4. letnikov v šole po prvomajskih praznikih z namenom priprave na maturo seznanjen iz medijev. Sindikat je že minuli teden ministrico dr. Simono Kustec pozval, naj MIZŠ v najkrajšem času pripravi pisna pojasnila glede izvedbe mature v šolskem letu 2019/2020, a se ministrstvo do zdaj še ni odzvalo. Že v omenjenem dopisu je SVIZ med drugim opozoril, da mora biti dovolj zgodaj znano, kako bo poskrbljeno za varnost in zdravje dijakov in dijakinj, učiteljev in učiteljic ter drugih sodelavk in sodelavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi letošnje mature. Sindikat je predlagal še, naj se pri izvedbi mature v največji možni meri omeji sodelovanje profesorjev in profesoric, ki so starejši od 55 let.

Hkrati z oblikovanjem načrta o obnovi dela v šolah in vrtcih mora po prepričanju SVIZ ministrstvo ob pomoči Zavoda za šolstvo in Pedagoškega inštituta takoj pristopiti tudi k analizi delovanja izobraževanja na daljavo – oceniti težave, pomanjkljivosti in dobre strani dozdajšnje izvedbe učenja na daljavo. Posebno pozornost je nujno nameniti tudi pomembnim učinkom neenakih pogojev, s katerimi so v tem procesu soočeni učenci (od neenakega dostopa do ustrezne informacijsko-komunikacijske opreme do pomoči, ki so je bili deležni v družinah). Naivno in zmotno prepričanje, da izobraževanje na daljavo morda lahko nadomesti vzgojno-izobraževalne in socializacijske procese v šolah, bi zahtevalo posebno javno razpravo.

SVIZ v zaključku pisma ministrici izpostavlja, naj MIZŠ oziroma celotna Vlada RS prisluhne usmeritvi in pozivu Evropske komisije k povečanju naložb v izobraževanje in usposabljanje z obsežnimi fiskalnimi spodbudnimi ukrepi v fazi okrevanja. To odraža razumevanje, da je izobraževanje ključno področje za oživitev gospodarstva in večjo pravičnost v družbi. Tako s kratkoročne kot dolgoročne perspektive si bosta lahko gospodarstvo in družba opomogla, če bo imelo izobraževanje prednost tako na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni posameznih držav članic.

Zaradi koronavirusa bo pisarna OO SVIZ Velenje do nadaljnega zaprta. Hvala za razumevanje. Ostanite zdravi.

Vsa vprašanja naslovite na naš elektronski naslov: oo.velenje@sviz.si

Pisarna tajništva GO SVIZ

Spoštovani članice in člani,

v skupnih prizadevanjih čim bolj omejiti širjenje koronavirusa COVID-19 smo v skladu s priporočili tudi v strokovni službi SVIZ-a za prihodnje obdobje fizična delovna mesta na sedežu GO SVIZ, na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani zaprli in organizirali delo na daljavo.

Upoštevaje zadnje ukrepe, bomo tako za zdaj delovali od ponedeljka, 16. marca 2020, do vključno petka, 27. marca 2020. Ves ta čas, ko je dostop do ustreznih informacij še toliko večjega pomena kot sicer, bomo skrbno spremljali dogajanje in vas o potrebnem sproti obveščali na naši spletni strani, FB profilu in po drugih vzpostavljenih ustaljenih komunikacijskih kanalih.

Za vas smo kot do zdaj dosegljivi tudi po telefonu in e-pošti – kontaktni podatki so dostopni tukaj (https://www.sviz.si/kontakti/), pri čemer, prosimo, da vprašanja na strokovne sodelavke in sodelavce za pravne zadeve naslovite upoštevaje naslednjo razdelitev – https://www.sviz.si/pravno-svetovanje/!

Vsem želimo, da ostanete zdravi! S prijaznimi pozdravi,

Tajništvo GO SVIZ

Page 2 of 41234